அம்சவல்லி பவான்.

அசைவ உணவகம். மட்டன் பிரியாணி, ஆப்பிள் ஐஸ் இங்கே ஸ்பெஷல். 

கீழ வெளி வீதி, மதுரை.