தி சாப்ஸ்டிக்ஸ் - Cantonese restaurant.

கே.கே.நகர், ரிலையன்ஸ் பிரெஷ் அருகில், மதுரை.
போன்: 73735 99099

பை பாஸ் ரோடு, நாகப்பா மோட்டார்ஸ் அருகில், மதுரை.
போன்:90878 79999